Kandidatų duomenų tvarkymas

Kandidatų į potencialius darbuotojus (toliau – Potencialūs darbuotojai) asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – UAB „Burokėlis ir krapas“, juridinio asmens kodas 303133208, Gedimino pr. 27, LT-01103 Vilnius.

Potencialių darbuotojų siūlant savo kandidatūrą pateikti asmens duomenys yra tvarkomi galimo jų įdarbinimo tikslu, teisinis tokių duomenų tvarkymo pagrindas – Potencialių darbuotojų teikiant savo kandidatūrą išreikštas sutikimas dėl jų asmens duomenų tvarkymo.

Tvarkomi asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Potencialių darbuotojų ir nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims.

Neatrinktų Potencialių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus po atrankos į UAB „Burokėlis ir krapas“ darbuotojų poziciją pabaigos. Po šio termino, duomenys ištrinami.

Potencialūs darbuotojai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti pateiktus asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Potencialūs darbuotojai taip pat turi teisę kreiptis į UAB „Burokėlis ir krapas“, prašydami susipažinti su tvarkomais duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos arba Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Lietuva, https://www.ada.lt/) ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Su skaniausiais linkėjimais
„Jurgis ir drakonas“ administracija